Działania Społeczne

Jako instytucja non profit staramy się podejmować wszelkiego rodzaju działania społeczne których celem jest zarówno pomoc, jak i edukacja i przeciwdziałanie różnego rodzaju wykluczeniom czy też nierównościom. Nasze działania są skierowane ku ludziom potrzebującym tam gdzie naprawdę przyniosą zamierzone efekty i pomogą. Staramy się pomagać ludziom naprawdę potrzebującym pomocy, pomóc im w poszerzeniu horyzontów i otwarciu nowych dróg rozwoju.

Ekologia i Edukacja

To kolejne dziedziny w których jako instytucja non profit stawiamy na pomoc i kształcenie, zarówno w zakresie działań prowadzących do podejmowania i uzyskiwania określonych uprawnień czy też umiejętności jak i działań informacyjnych pozwalających na edukację i samoświadomość ekologiczną. Nasze starania dążą do podejmowania inicjatyw poprzez które społeczeństwo zrozumie jak ważna jest ekologia i podejmowanie odpowiednich i świadomych decyzji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Doradztwo i współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami edukacyjnymi i otoczeniem biznesu,
 2. Prowadzenie działań w dziedzinie nauki i edukacji mających na celu rozwój osobisty i zawodowy oraz wsparcie w działalności dotyczącej procesu doskonalenia zawodowego
 3. Działanie na rzecz diagnozowania edukacyjnych i szkoleniowych potrzeb przedsiębiorców i możliwości instytucji edukacyjnych
 4. Pozyskiwanie źródeł finansowania
 5. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do osób w trudnej sytuacji życiowej, oraz organizowanie i prowadzenie działań na rzecz włączenia osób młodych, niepełnosprawnych oraz bezrobotnych w rynek pracy
 6. Działalność badawczą, edukacyjną i szkoleniową
 7. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową
 8. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej
 9. Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz likwidacji barier między osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i resztą społeczeństwa
 10. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie oraz uczestnictwo w programach, projektach, badaniach i inicjatywach wspierających osiągniecie celów Fundacji
 11. Tworzenie i rozwój portali internetowych promujących i umożliwiających aktywizację osób bezrobotnych, niepełnosprawnych
 12. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 13. Działalność wydawniczą.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.