Organizacje pozarządowe są niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania naszego kraju. W prowadzeniu swojej działalności korzystają różnych źródeł finansowania ( w dużym stopniu z funduszy unijnych) . Doświadczenia organizacji, zarówno w ubieganiu się o środki jak i w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych dały możliwość ich wpływu na proces tworzenia nowej perspektywy finansowej. Polityki UE w różnych obszarach realizowane są za pośrednictwem szerokiej gamy programów i funduszy, które zapewniają wsparcie finansowe dla setek beneficjentów. Organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać ( w największym stopniu) w nowej perspektywie między innymi z takich programów jak: Program Kreatywna Europa, Erasmus +, Program Europa dla obywateli, Program działań na rzecz środowiska i klimatu (life). Największy problem z przydzielaniem funduszy z ubiegłej perspektywy, dotyczący w dużej mierze organizacji pozarządowych, obejmował procedury związane z procesem oceny i wyboru projektów do dofinansowania. W opinii trzeciego sektora w perspektywie 2014-2020 konieczne jest dążenie do ich zobiektywizowania, a tym samym do zagwarantowania wszystkim wnioskodawcom równego dostępu do środków unijnych.