Działania Społeczne

Jako instytucja non profit staramy się podejmować wszelkiego rodzaju działania społeczne których celem jest zarówno pomoc, jak i edukacja i przeciwdziałanie różnego rodzaju wykluczeniom czy też nierównościom. Nasze działania są skierowane ku ludziom potrzebującym tam gdzie naprawdę przyniosą zamierzone efekty i pomogą. Staramy się pomagać ludziom naprawdę potrzebującym pomocy, pomóc im w poszerzeniu horyzontów i otwarciu nowych dróg rozwoju.

Ekologia i Edukacja

To kolejne dziedziny w których jako instytucja non profit stawiamy na pomoc i kształcenie, zarówno w zakresie działań prowadzących do podejmowania i uzyskiwania określonych uprawnień czy też umiejętności jak i działań informacyjnych pozwalających na edukację i samoświadomość ekologiczną. Nasze starania dążą do podejmowania inicjatyw poprzez które społeczeństwo zrozumie jak ważna jest ekologia i podejmowanie odpowiednich i świadomych decyzji.

Celami Fundacji Dla Ciebie, są:

 1. Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej,
 2. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej w tym walka z bezrobociem wśród ludzi młodych oraz działania na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
 3. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, związane również z rozwojem świadomości społecznej, wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także działania włączenia społecznego,
 4. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób (w tym osób niepełnosprawnych),
 5. Aktywizacja osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
 6. Organizacja szkoleń, kursów, zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz organizacja kursów i szkoleń mających na celu zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji,
 7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy, osób wchodzących na rynek pracy po raz pierwszy, lub osób zagrożonych jej utratą,
 8. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i propagowanie świadomej działalności człowieka w środowisku naturalnym,
 9. Rozwój sieci współpracy i partnerstwa przedsiębiorców i innych podmiotów z instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami edukacyjnymi oraz podmiotami administracji publicznej,
 10. Działania na rzecz wzrostu konkurencyjności poprzez dostęp do wykwalifikowanych kadr; podnoszenie kwalifikacji, poziomu wiedzy i umiejętności w tym podnoszenia poziomu kwalifikacji osób na rynku pracy, uczniów, studentów, praktykantów, stażystów i osób zatrudnionych,
 11.  Pobudzanie przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej; budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji, rozwój procesu pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz rozwój i wdrażanie nowych narzędzi, metod, form i technik edukacyjnych, a także testowanie i zwiększanie zasięgu innowacyjności rozwiązań będących odpowiedzią na problemy społeczne, edukacyjne i kwestie związane z zatrudnieniem,
 12. rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży w wyborze przyszłej drogi edukacyjnej,
 13. Wspieranie kształcenia twórczej i kompetentnej kadry edukacyjnej i szkoleniowej,
 14. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez wzmocnienie powiązań między sektorem B+R a przedsiębiorcami,
 15. Działanie związane z promowaniem idei kształcenia ustawicznego zarówno formalnego jak i poza formalnego, oraz pomoc osobom dorosłym w rozwiązywaniu problemów związanych z poszukiwaniem pracy, przekwalifikowaniem się, poszerzaniem własnych umiejętności oraz pobudzanie aktywności osób dorosłych, sprzyjanie ich rozwojowi osobistemu, zawodowemu, zdrowotnemu i społecznemu,
 16. Udzielanie pomocy materialnej dzieciom i rodzinom dzieci niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorym,
 17. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
 18. Finansowe i rzeczowe wspieranie instytucji oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, a także działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży ciężko lub nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk,
 19. Upowszechnianie informacji w zakresie swej działalności statutowej we współdziałaniu z mediami, wydając własne wydawnictwa oraz stosując inne środki w tym obszarze,
 20. Promowanie równości między kobietami i mężczyznami oraz nowych szans dla wszystkich bez jakiejkolwiek dyskryminacji.